Kodeks etyki sommeliera

31.08.2016
Kodeks etyki sommeliera

Zgodnie z zapowiedziami, po wielu tygodniach rozmów, rozważań i konsultacji, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich wprowadza "Kodeks Etyki Sommeliera".

Kodeks Etyki Sommeliera

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp

 2. Cel, podstawowe pojęcia

 3. Cechy profesjonalnego sommeliera

 4. Zachowania, dobre praktyki w pracy sommeliera – zasady relacji z klientami oraz współpracownikami

 • Zasada dobra klienta

 • Zasada odpowiedzialności moralnej

 • Jakość usług – zachowanie względem gości

 • Zachowanie względem współpracowników/środowiska zawodowego

 • Zasady wykluczenia ze stowarzyszenia

1. WSTĘP

Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej Sommelierów, zwany dalej Kodeksem, został opracowany przez Komisję Etyki Stowarzyszenia Sommelierów Polskich i jest dedykowany do członków, niezależnie w jakiej formie wykonują swój zawód, przykładając wagę do dochowywania najwyższych standardów niezależności, bezstronności, tajemnicy zawodowej, uczciwości, kwalifikacji i profesjonalizmu oraz do najwyższej możliwej jakości swej pracy.

W niniejszym kodeksie opisano zasady postępowania, obowiązujące wszystkich Sommelierów, mające zastosowanie do wszelkich działań zawodowych. Określają one odpowiedzialność wobec Stowarzyszenia, które pozwala kształtować środowisko oparte na wspomnianych powyżej zasadach.

Sommelierzy dysponują usystematyzowanym zasobem wiedzy zawodowej, ciągle rozwijanym i pogłębianym praktyką. Sommelierzy we wszystkich swoich działaniach zawodowych w pierwszej kolejności kierują się zasadami rzetelności i uczciwości zawodowej. Sommelierzy podtrzymują i rozwijają swoją wiedzę o winie, szanują tradycję i przyczyniają się do rozwoju dorobku oraz rozpowszechniania wiedzy o winie wśród społeczeństwa.

 

2. PODSTAWOWE POJĘCIA

Etyka – pojmowana jako nauka o moralności, zmierzająca do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawania poglądów moralnych, ich funkcję społeczną i historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych.

Etyka zawodowa to zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi. Starają się one opisać wzór osobowy człowieka danej profesji, cele etyczne zawodu, normy postępowania, typowe zachowania, sposób radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych mogących pojawić się w praktyce zawodowej (według słownika języka polskiego i encyklopedii PWN).

Kodeks etyczny powinien dobrze służyć wizerunkowi stowarzyszenia, nawiązywaniu odpowiednich relacji, powinien wspierać etyczne zachowania pracowników i ich przełożonych.

Praca jest nie tylko obowiązkiem, ale tworzy również uprawnienia do godziwej zapłaty, do godziwych warunków pracy i życia człowieka. Oprócz tych ogólnych wskazań – wartości, powinności i uprawnień moralnych istnieją również pewne wartości i normy szczegółowe wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów, tzw. etyki zawodowe. Określają one bardziej szczegółowo relacje między pracodawcą a pracobiorcą, między wykonawcą a odbiorcą rezultatów pracy, między członkami poszczególnych grup zawodowych etc. Nie znaczy to jednak, że całość etyki pracy składa się jedynie z kodeksów etycznych dla poszczególnych zawodów. Jedną z podstawowych norm etyki pracy jest obowiązek dbania o całość warunków pracy i o wyrażanie przez pracę powszechnej solidarności. Do obowiązków moralnych związanych z pracą, prócz osobistej pracowitości należy takie staranie o struktury społeczne, by każdy człowiek mógł w sposób właściwy korzystać z czasu wolnego dla godnego odpoczynku.

Sommelier – osoba odpowiedzialna w restauracji za:

 1. Obsługę gości: przedstawienie karty win wraz z krótką charakterystyką rekomendowanych win, wyjaśnia, opowiada o winach zgodnie z życzeniem klienta, doradza w wyborze win w zależności od zamówionych potraw i zasobności portfela; serwuje wino w profesjonalny sposób, dbając np. o właściwą temperaturę, dobór kieliszków i dekantację.

 2. Dobieranie win do potraw: pracuje razem z szefem kuchni nad nowym menu, do którego dobiera najlepiej komponujące się wina.

 3. Zaopatrywanie piwnicy: wiele degustuje, odwiedza regiony winiarskie, spotyka się z winiarzami, uczestniczy w wydarzeniach winiarskich, targach, degustacjach, tworzy kartę win w zależności od charakteru restauracji i własnych preferencji, dokonuje zamówień i przyjmuje dostawy win. W oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie jest gotowy uzasadnić swoje wybory uwzględniając jednocześnie aspekt ekonomiczny swoich decyzji, których konsekwencje finansowe ponosi pracodawca – właściciel restauracji.

 4. Dbanie o przechowywanie: zapewnienie winom i innym alkoholom optymalnych warunków składowania.

Produkt – wino jako podstawowy produkt będący bazą pracy i wiedzy Sommelierów oraz wszystkie inne produkty zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, alkohole wysoko, średnio i niskoprocentowe, wszelkiego rodzaju produkty na bazie tego alkoholu, również serwowane napoje bezalkoholowe, woda. Wszystkie one tworzą kompozycje smakowe samodzielnie lub wspólnie z jedzeniem. Wiedza o tych produktach i możliwości ich komponowania z jedzeniem, umiejętność doradzenia i zasady ich serwowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na wino, jego enologię i zasady degustacji, należą do podstawowych obowiązków Sommeliera.

PODSTAWOWE ZASADY ETYKII ZAWODOWEJ

- dbanie o osobiste wartości, wartość stowarzyszenia, określające naszą zdolność do osiągnięcia uczciwych zysków/celów

- oferowanie najlepszego poziomu usług za relatywne wynagrodzenie

- zasady postępowania przy podejmowaniu trudnych decyzji i trudnych wyborów - sposób, w jaki podejmujemy decyzje i wybory odzwierciedlają nasze wartości

- dotrzymywanie słowa i obietnic - jesteśmy odpowiedzialni przed klientami i codziennie zdobywamy ich zaufanie, szacunek

- nasza reputacja opiera się na naszej zdolności do kierowania się i wykorzystywania naszych wartości w celu osiągnięcia satysfakcji z:

 • prestiżu reprezentowanego zawodu Sommeliera

 • wartości materialnych, wynagrodzenia i napiwków

 • wartości niematerialnych – uznania, szacunku i poważania w miejscu pracy przez środowisko i stowarzyszenie,

- zasady postępowania i w ich konsekwencji nasze postępowanie odzwierciedla nasz stosunek do zasad etyki

- postepowanie zgodne z prawem i zasadami bycia uczciwym i godnym zaufania, bycie pracowitym, odpowiedzialnym, niezawodnym, dbającym o podnoszenie swoich kwalifikacji.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Sommelierów Polskich jest szerzenie wśród Sommelierów zasad etycznych tj. rzetelność, odpowiedzialność, uczciwość wobec obsługiwanych gości i mocodawców/pracodawców.

Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do promowania wśród członków SSP najwyższej jakości świadczonych usług. Zadaniem SSP jest podnoszenie standardów usług sommelierskich w Polsce, stanowiących podstawy budowy nienagannego wizerunku zawodu Sommeliera.

3. CECHY PROFESJONALNEGO SOMMELIERA

Profesjonalny Sommelier to osoba odznaczająca się wieloma szczególnymi cechami. Najważniejsze z nich to:

 1. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, posiadający umiejętność przystosowania się, kulturalny, „uprzejmość rodzi uprzejmość”

 2. Elegancja, schludny wygląd, postawa wzbudzająca zaufanie gości

 3. Dobre maniery, savoir vivre to integralna część umiejętności, szacunek dla gościa, współpracowników, podwładnych, przełożonych

 4. Dokładność, rzetelność

 5. Uprzejmość, inteligencja, takt, kultura osobista, cierpliwość, umiejętność pohamowania zniecierpliwienia klienta, dyskrecja, dyspozycyjność

 6. Pokora zawodowa, gościnność, pewność siebie, aczkolwiek nie arogancja

 7. Profesjonalizm i gotowość do podnoszenia poziomu wiedzy

 8. Sumienność, wiarygodność, otwartość, uczciwość

 9. Bezstronność, poszanowanie prawa

 10. Wykonywanie czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały, czytelny według najlepszej woli i wiedzy

 11. Odpowiedzialność za powierzone zadania i wykonywanie ich z należytą starannością

 12. Dobry menadżer, zarządzający zespołem, motywujący ludzi swoim przykładem

 13. Dbałość o godność zawodu

 14. Profesjonalne wykonywanie jako Sommelier czynności zawodowych, co do których posiada się odpowiednią wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie

 15. Reagowanie na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego Sommeliera

 16. Poszanowanie swojej pracy i kolegów ją wykonujących

 17. Dobry Sommelier – dobry psycholog czytający w myślach, nastrojach i życzeniach gości, dostosowujący swoją ofertę do ich możliwości finansowych.

 18. Dbanie o rozwój zawodowy, motywacja, ambicje zawodowe - Sommelierzy stale dążą do podnoszenia i osiągnięcia wysokiego poziomu profesjonalizmu.

 

4. DOBRE PRAKTYKI W PRACY SOMMELIERA

Zasada dobra klienta

Określa takie działania, jak:

- rzetelnie, biznesowo informować klienta/gościa o najważniejszych elementach (o posiadanym asortymencie produktów, możliwościach wyboru i konsekwencjach wyborów – np. kosztach),

- wszechstronność informacji – obiektywne ukazanie bardzo dobrych, dobrych, dyskusyjnych i słabszych – wszystkich stron produktu, dając klientowi świadomą możliwość wyboru,

- o produktach mówić w sposób prosty, zrozumiały i zachęcający,

- dobre wrażenie – stworzenie wizerunku godnego zaufania, przekonania gościa restauracji o dbaniu o jego komfort, zadowolenie z usługi, tak, aby chętnie ponownie skorzystał z usług restauracji.

 

Zasada odpowiedzialności moralnej

Nawołuje ona do krytycyzmu wobec siebie, umiejętność przyznawania się do błędów, wyciąganie wniosków oraz chęć podejmowania działań naprawczych niwelujących błędy, nie zrzucanie winy na inne osoby, przyjęcie odpowiedzialności moralnej, a niejednokrotnie zawodowej.

Jakość usług – zachowanie względem gości

- Czynności zawodowe Sommeliera nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego (psychicznych i fizycznych).

- Sommelier pełniąc rolę zawodową zobowiązany jest do: zapewnienia klientowi profesjonalnego serwisu zgodnego z obowiązującymi standardami, udzielania klientowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej serwisu.

- Sommelier powinien posiadać bieżące informacje nie tylko o winach z karty, ale o całym menu – daniach, ich składzie – szeroka wiedza na temat wina, alkoholi, napojów i jedzenia i stale ją uzupełniać.

- We współpracy z klientem Sommelier powinien okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, być uprzejmy, taktowny, wszystkich gości traktować tak samo, stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. Powinien prowadzić rozmowę w sposób ułatwiający gościom podjęcie decyzji, traktując gościa jako partnera w rozmowie, dając mu odczuć, że jest najważniejszy i zawsze mile widziany

- Sommelier powinien umiejętnie i „dyplomatycznie” dostosowywać się do zasady „gość ma zawsze rację”

- Sommeliera obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o kliencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Rzeczą naganną, nieetyczną, niegodną zawodu Sommeliera jest wykorzystywanie tej wiedzy w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody klienta dla własnych partykularnych interesów lub interesów innych osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób szkodzić klientowi. Takie postępowanie ogromnie szkodzi całemu środowisku i je niszczy tworząc atmosferę nieufności i podejrzliwości.

- Podstawowa rola Sommeliera – zapewnienie przyjemności gościom, tak, by chcieli wrócić do restauracji.

- Sommelierzy szanują w swojej pracy dziedzictwo, kulturę oraz wiedzę i historię wina i innych alkoholi i napojów.

- Sommelierzy wykonują swoje obowiązki według najlepszych wzorców zawodowych (fachowości) z wykorzystaniem najbardziej pozytywnych cech osobowych i kultury osobistej.

- Sommelierzy nie przedstawiają siebie oraz nie promują swoich usług wśród producentów win i innych alkoholi i napojów w sposób mylący lub nieprawdziwy.

- Sommelierzy powinni unikać działań i sytuacji, które mogą budzić wątpliwości co do ich bezstronności lub zawodowej uczciwości.

- Sommelierzy nie powinni wspierać przekonań, reklam, artykułów lub innych przekazywanych informacji na temat produktów (wina, innych alkoholi i napojów, itp.) bazując na ich wiedzy zawodowej, które mogą być źródłem nielegalnych dochodów lub działań sprzecznych z prawem lub wprowadzających w błąd klientów.

- Sommelierzy powinni w stosunku do swoich klientów i pracodawców wykonywać pracę w sposób lojalny, sumienny, kompetentny, profesjonalny oraz uczciwy.

- Sommelierzy powinni podejmować się wykonywania swojej pracy tylko wtedy, gdy dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w celu wykonania w sposób właściwy swoich zobowiązań wobec klientów.

- Sommelierzy na każdym etapie powinni przedstawiać swoim klientom obiektywne okoliczności mogące mieć wpływ na ich bezstronność, które mogą spowodować konflikt interesów lub zagrozić tym osobom albo mieć wpływ na etyczne wywiązanie się ze swoich zawodowych obowiązków.

Zachowanie względem współpracowników/środowiska zawodowego

- Strzec i chronić godności zawodu, odnosić się do współpracowników z szacunkiem i życzliwością, nie podważając ich zaufania, nie poniżać i postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro klienta.

- Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie i podnosić swoje kwalifikacje.

- Sommelier swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinien dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.

- Powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować złą opinię o zawodzie, otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać o pozytywny wizerunek zawodu. Nie współpracować z organizacjami mającymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi. Solidarnie wspierać działania stowarzyszenia SSP, którego zadaniem jest zapewnienie należytej pozycji Sommeliera w społeczeństwie. Przestrzegać uchwał podjętych przez SSP. Stosunki między członkami SSP powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności zawodowej. Powinni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie pomocą. Wzajemna ocena powinna być sprawiedliwa, a krytyka formułowana w sposób bezstronny, merytoryczny, przekazywana w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej.

- Przekazywać z chęcią i zaangażowaniem młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności, cech wymaganych w zawodzie Sommeliera.

- Sommelierzy są odpowiedzialni za właściwe kwalifikacje osób (rozwijanie kwalifikacji), którzy pracują pod ich kierownictwem, zobowiązani są także do zapewnienia właściwego nadzoru nad tymi osobami i ich rozwojem.

- Sommelierzy zobowiązani są do dbania o samodzielność, niezależność i bezstronność, uczciwość i godność wykonywania zawodu. Zobowiązani są do poszanowania godności swojej i swoich kolegów i koleżanek pracujących w tym zawodzie.

- Sommelierzy przed udziałem w konkursach lub innych sponsorowanych wydarzeniach, w których reprezentowaliby Stowarzyszenie, powinni rozważyć, czy udział w w/w wydarzeniach może stwarzać znamiona stronniczości. W celu wyeliminowania takich zagrożeń, przed podjęciem ostatecznej decyzji powinni skonsultować się z Zarządem SSP.

- Sommelierzy nie krytykują złośliwie lub nieuczciwie pracy innych Sommelierów.

- Sommelierzy, zobowiązują się do etycznych i rzetelnych działań, niezbędnych do realizowania celów Stowarzyszenia oraz konkretnych zadań, wyznaczonych podczas głównych posiedzeń stowarzyszenia.

- Obowiązkiem Sommeliera jest uczestnictwo w spotkaniach Stowarzyszenia

- Przynależność do Stowarzyszenia nie może przyczyniać się do odnoszenia innych korzyści niż te, które służą dobru wspólnemu organizacji.

- Sommelierzy, członkowie Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, traktując naszą organizację jako wspólne dobro, wspierają się i dbają o postrzeganie SSP jako godnego członka światowego stowarzyszenia Sommelierów Associaton de la Sommellerie Internationale ASI, w ten sposób zdobywając szacunek i uznanie dla SSP wśród innych organizacji sommelierskich tego światowego stowarzyszenia. Zarząd SSP stawia sobie za jedno z głównych zadań naszej organizacji pomoc i wspieranie naszych reprezentantów SSP biorących udział w mistrzostwach kontynentu i świata.

- Obowiązkiem Sommeliera jest terminowe regulowanie wszystkich swoich zobowiązań finansowych i członkowskich na rzecz stowarzyszenia.

- Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się, pod rygorem usunięcia ze Stowarzyszenia, do przestrzegania elementarnych, ogólnie przyjętych w cywilizowanych społecznościach zasad współżycia w grupie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczciwość, rzetelność, etykę.

- Wypowiadanie się publiczne o produktach w sposób taktowny/pozytywny, z poszanowaniem pracy osób tworzących i produkujących te produkty ze szczególną dbałością o temat wina i winiarzy.

 

Zasady wykluczenia ze Stowarzyszenia

- Dla rozpatrywania sporów i skarg ustanawia się funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

- Skład Sądu Koleżeńskiego ustala Stowarzyszenie, obradujące na spotkaniu roboczym, podczas którego rozwiązuje się daną kwestię sporną.

- Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego może być Członek Stowarzyszenia o nieskazitelnej reputacji i renomie, wybrany za zgodą przedstawicieli stowarzyszenia.

- W przypadku rozstrzygania sporów zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest doprowadzenie do ugody między stronami sporu, o ile tylko będzie to możliwe.

- Przy rozpatrywaniu skarg na Członków Stowarzyszenia, bądź w przypadkach naruszeń niniejszego Kodeksu etyki zawodowej lub innych działaniach narażających dobre imię Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może stosować następujące sankcje:

 1. upomnienie,
 2. zawieszenie w prawach członka,
 3. wykluczenie z listy Członków Stowarzyszenia.

- Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 2 tygodni od daty doręczenia orzeczenia.

Nasi partnerzy