Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu „Wino na Medal”, zwanego dalej „Konkursem”  jest Stowarzyszenie Sommelierów Polskich z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Os. Przyjaźni 22/121, 61-686 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0000044593, NIP: 9721100392, REGON: 634239730, zwane dalej: „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest ocena produktów winiarskich, które zostaną uhonorowane wyróżnieniami przyznanymi przez Komisję Konkursową „Wino na Medal”.
 3. Za techniczną i merytoryczną organizację konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty winiarskie oceniane są w następujących kategoriach:
 1. wina spokojne: białe, różowe, czerwone;
 2. wina musujące: białe, różowe, czerwone;
 3. wina wzmacniane: białe, różowe, czerwone.
 1. Zastosowany jest podział kategorii ze względu na smak, tj. wina wytrawne, półwytrawne, półsłodkie i słodkie.
 2. Komisja konkursowa ocenia produkty w skali 100-punktowej metodą tzw. degustacji
  w ciemno.
 3. Wyróżnienia otrzymują produkty, które w wyniku przeprowadzonej degustacji uzyskają:
 1. 82,0 - 85,9 punktów: Medal Brązowy
 2. 86,0 - 89,9 punktów: Medal Srebrny
 3. 90 - 100 punktów: Medal Złoty.
 1. Komisja konkursowa może przyznać nagrodę specjalną „Grand Prix” dla najwyżej ocenionego produktu
  w danej kategorii, który uzyskał Medal Złoty, tj. min. 90 pkt.
 2. Regulamin Konkursu „Wino na Medal” dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sommelierzy.pl.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.02.2020 r. Zakończenie konkursu przewidziane jest na dzień 23.05.2020 r.

§ 2. Zasady i przebieg konkursu.

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się importem, dystrybucją i/lub produkcją wyrobów winiarskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Biorący udział w Konkursie podmiot zgłaszający, zwany dalej: „Uczestnikiem” deklaruje, że posiada aktualne zezwolenie na sprzedaż wyrobów winiarskich.
 2. Przystąpienie do Konkursu, zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez spełnienie następujących warunków:
 1. wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.sommelierzy.pl;
 2. uiszczenie z góry opłaty rejestracyjnej produktu zgłaszanego do konkursu „Wino na Medal” w wysokości 50 zł netto za każdy zgłaszany produkt gotówką w siedzibie Organizatora albo na konto o numerze: I O. PKO BP S.A. Poznań 80 1020 4027 0000 1102 0360 5789;
 3. przesłanie w wyznaczonym do dnia 08.05.2020 zgłaszanego do konkursu produktu winiarskiego w ilości
  3 butelek z rodzaju na adres: PRO-LOG S.A. 3 Maja 8 PL-05-800 Pruszków.
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o:
 1. spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w §2 ust. 1-2 powyżej,
 2. zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. wyrażeniu zgody na publikacje informacji o wzięciu przez Uczestnika udziału oraz
  o ewentualnym uzyskaniu wyróżnienia,
 4. zgodzie na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora korespondencji elektronicznej dotyczącej Konkursu na wskazany w formularzu adres e-mail.
 1. Zgłaszać do konkursu można dowolną liczbę produktów winiarskich.
 2. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa lub wykluczyć z uczestnictwa
  w konkursie Uczestnika bez podania przyczyny.
 1. Organizator nie rozpatruje zgłoszeń uczestnictwa, które nie zostały odnotowane w systemie informatycznym z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Oceny zgłaszanych produktów dokona Komisja Konkursu, zwana dalej: „Komisją Wino na Medal” w skład, której wchodzą członkowie Stowarzyszenia Sommelierów Polskich oraz inne osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Publikacja wyników konkursu nastąpi na stronie Organizatora www.sommelierzy.pl
  do dnia 26.05.2020 r.
 4. Każdy Zgłaszający zostanie poinformowany o wyniku Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu konkursowym oraz/lub telefonicznie, na podany w formularzu konkursowym numer telefonu.
 5. Dostarczone przez Uczestnika próbki produktów stają się w momencie przekazania własnością Organizatora.
 6. Produkty zgłaszane do konkursu muszą spełniać wymagania Ustawy Winiarskiej i w sposób zgodny z prawem być oznakowane. Przekazywane próbki produktów muszą mieć prawidłowo naniesione, właściwe znaki akcyzowe (banderole).
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być dostarczone Organizatorowi w terminie 3 dni kalendarzowych od daty opublikowania wyników Konkursu, poprzez doręczenie na adres elektroniczny: konkurs@sommelierzy,pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich prawidłowego złożenia. Reklamacje doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Nagrody w formie dyplomów dla zwycięzców Konkursu zostaną wręczone podczas finału Mistrzostw Polski Sommelierów lub doręczone za pomocą wysyłki kurierskiej na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie kurierowi adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego podanych w formularzu konkursowym.
 9. Koszt dostarczenia nagród pokrywa Organizator.

 

§ 3. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz wysyłką informacji Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych osobowych i do żądania ich poprawienia lub usunięcia, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z  wycofaniem uczestnictwa w konkursie.

 

§ 4. Prawa autorskie

 1. W przypadku przyznania Uczestnikowi przez Komisję Konkursu wyróżnienia dla zgłoszonego produktu Organizator udziela Uczestnikowi licencji na korzystanie przez okres 24.05.2020 – 31.03.2021 z logotypu „Wino na Medal” (Logotyp) na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania logotypu Konkursu „Wino na Medal” wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie, zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet);
 3. publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym na stronach www;
 4. wykorzystanie w ramach reklamy i promocji, w tym w materiałach reklamowych
  i promocyjnych w formie wydruków, publikacji elektronicznych.
 1. Organizator nie udziela Uczestnikowi, o którym mowa w par. 4 pkt. 1, licencji na korzystanie z logotypu Stowarzyszenia Sommelierów Polskich.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się w przypadku przyznania produktowi wyróżnienia
  w Konkursie, do wykorzystania logotypu przez okres nie dłuższy, niż wskazany w § 4 ust. 1 wyłącznie
  w odniesieniu do produktu winiarskiego, i wyłącznie w odniesieniu do wyróżnionego rocznika, który otrzymał wyróżnienie.

§ 5. Wybór produktów uhonorowanych znakiem „Wino na Medal”

 1. Warunkiem przyjęcia produktu do konkursu jest jego pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Organizatora www.sommelierzy.pl, uiszczenie opłaty zgłoszeniowej, oraz dostarczenie  produktu Organizatorowi w wyznaczonym terminie i wymaganej liczbie próbek produktu oraz informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
 2. Wytypowanie danych produktów do Konkursu jest dokonywane przez Organizatora według jego oceny
  i najlepszej wiedzy, w oparciu o posiadaną wiedzę i przeprowadzoną analizę rynku.
 3. Komisja konkursowa może wykluczyć każdy produkt z Konkursu. Decyzja dotycząca wykluczenia produktu
  z Konkursu będzie zawierać uzasadnienie.
 4. Wyniki konkursu „Wino na Medal” zostaną oficjalnie ogłoszone na www.sommelierzy.pl do 26.05.2020 r.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zostaną zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Stowarzyszenia Sommelierów Polskich www.sommelierzy.pl
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmiany te będą ogłaszane na stronie: www.sommelierzy.pl i obowiązują z dniem ogłoszenia.

Nasi partnerzy