Kryteria przyjęć kandydatów do Stowarzyszenia

Osoby starające się o przyjęcie do SSP powinny powołać się na dwóch członków rekomendujących lub jednego członka zarządu, umotywować swoje zainteresowanie zawodem sommeliera i wyrazić chęć wstąpienia do SSP. Proces przyjęcia do Stowarzyszenia Sommelierów Polskich rozpoczyna się z chwilą przesłania wypełnionego formularza na adres: biuro@sommelierzy.pl

Kandydatury na członków SSP rozpatrywane są raz w miesiącu na spotkaniach Zarządu SSP. 

1. Kryteria i zasady przyjmowania nowych członków zwykłych / rzeczywistych

Kandydat wstępujący do SSP powinien pracować w gastronomii lub w branży pokrewnej i wykazywać się szeroką wiedzą na temat wina, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, cygar i potraw i chęcią posiadania takiej wiedzy. Kandydatura rozpatrywana jest w następującym trybie: rekomendacja członka zarządu SSP lub dwóch członków SSP rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawową wiedzę winiarską kandydata (zapytamy o wiedzę na temat podstawowych szczepów i regionów winiarskich oraz podstaw uprawy i produkcji wina) i degustacja przeprowadzona przez min. dwie osoby w tym jednego członka zarządu. Komisję egzaminacyjną każdorazowo wyznacza Zarząd. Nowi członkowie uzyskują status członka SSP, po opłaceniu wpisowego (250 PLN) i składki za obowiązujący okres składkowy.

2. Kryteria nadania statusu sommelier SSP

Kandydat na sommeliera SSP powinien pracować w gastronomii i wykazywać się szeroką wiedzą na temat wina, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, cygar i potraw. Kandydat musi wykazać się udokumentowaną minimum roczną praktyką pracy związanej z obsługą gości w restauracji. Kandydatura rozpatrywana jest w następującym trybie: egzamin na sommeliera SSP (dostępny tylko dla członków rzeczywistych SSP) egzaminy odbywać się będą w czasie i miejscu wyznaczonym przez zarząd, minimum dwa egzaminy w roku w Warszawie (harmonogram dostępny na stronie SSP) komisję egzaminacyjną, każdorazowo wyznacza zarząd kandydaci, każdorazowo uiszczają opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 PLN, jako jedyni posiadają tytuł Sommeliera, mogą reprezentować SSP na zawodach międzynarodowych, i po weryfikacji przez Zarząd SSP prowadzić degustacje i szkolenia w imieniu SSP.

3. Kryteria i zasady przyjmowania członków wspierających

Członkowie wspierający przyjmowani są wyłącznie w następującym trybie: po zgłoszeniu się kandydata rekomendowanego przez 2 członków SSP lub 1 członka zarządu, kandydat przedstawia członkom SSP powody zainteresowania członkostwem SSP nowo przyjmowany członek wspierający musi otrzymać akceptację co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu, w tym przynajmniej 1 głosu członka zarządu zarząd SSP może zadecydować o bezpośrednim przyjęciu członka wspierającego, po przeprowadzeniu ogólnej rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest poznanie wiedzy i stopnia zainteresowania winiarstwem Przy przyjmowaniu członków wspierających należy kierować się wyłącznie dobrem i korzyściami płynącymi dla SSP z racji wstąpienia nowej osoby. Członków wspierających obowiązują takie same prawa i obowiązki wynikające ze Statutu SSP jak członków zwyczajnych, za wyjątkiem brania udziału w zawodach sommelierskich i prowadzenia szkoleń. Członkowie wspierający płacą składki na zasadach obowiązujących pozostałych członków.

4. Członkowie honorowi

Członkami honorowymi mogą stać się dotychczasowi członkowie SSP, którzy z uwagi na osobiste okoliczności, nie mogą dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji. Status ten przyznawany jest dożywotnio. Członek honorowy odznacza się dużymi zasługami dla rozwoju SSP lub kultury winiarskiej w Polsce i na świecie, Status członka honorowego uzyskiwany jest po zgłoszeniu takiego stanu przed Zarządem SSP i poddany jest głosowaniu. Kandydat na członka honorowego musi uzyskać co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu, w tym przynajmniej 3 głosy członków zarządu. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek.

UWAGA:

Członkowie SSP są usuwani na wniosek Skarbnika, jeżeli nie uiścili składki członkowskiej przed upływem kolejnego terminu tj. do końca obowiązującego okresu płatności składek (okresy składkowe to 01.01.-30.06 i 1.07-31.12). Można też uiszczać składki całorocznie. Roczna składka na rok 2018 wynosi 240 zł.

Nasi partnerzy